Industrier

Vattenkraften har alltid haft stor betydelse i Högsby kommun.

Tack vare Emåns strömmande vatten byggdes flera industrier här. Några finns kvar än idag.

Användandet av ån har en lång historia. År 1344 kunde man till exempel läsa att hemmanet Frövi på den norra sidan av Emåns huvudfåra, hade en kvarn i vattendraget. Under 1700-talet tillkom en sågkvarn – alltså en vattendriven såg. Under 1800-talets senare hälft och 1900-talets början anlades flera andra verksamheter i området, som snickeri- och möbelfabriker, sågverk och kraftverk.

Inom Fröviområdet har det även legat flera bostadshus. Idag är fastigheten ”Karlsborg” de enda som finns kvar. Det består av två bostadshus och ett uthus. Det stora bostadshuset byggdes 1880 och har en historisk koppling till industrierna i området.

De byggnader som återstår inom området idag har alla en välbevarad historisk karaktär.  Kvarnen och kraftverket illustrerar betydelsen av Emån under olika tider.

Vill du besöka området nås det via en infart från Frövivägen.