Kraftverket

Fröviområdets kvarn och kraftverk utgör tillsammans viktiga delar av vattenkraftens betydelse för Högsby under olika tider. Den högresta kraftstationen från 1920 har byggts om ett par gånger och i miljön finns även rester av tidigare kraftverk som legat i direkt anslutning till forsarna i ån.

Under 1900-talets ökade efterfrågan på el allt mer. Det ledde till att Finsjö kraftaktiebolag bildades och anlade en rad nya kraftstationer både utmed Emån och utmed Alsterån. Det största av dessa blev Högsby kraftverk. Samtidigt som kraftverket byggdes skedde stora förändringar. Ungefär 600 meter norr om kraftverket, byggdes en stor damm tvärs över ån. Härifrån ledde man vattnet i en lång nyanlagd kanal ner till kraftverket. Det gjorde att vattenmängden minskade i den tidigare huvudfåran. Detta drabbade de industrier som sedan tidigare låg utmed den gamla huvudfåran, bland andra Frövi kvarn. De industrierna fick nu förlita sig på elkraft som energikälla.

Det innebar också att kvillen runt Högsholm delvis kom att växa igen så att den västra åfåran, där flera andra kvarnar låg, med tiden förvandlades till en smal bäck. Idag är Högsholm inte längre omsluten av vatten och är således inte längre en holme.